પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃતિ યોજના | Student Scholarship Yojana | અરજી કરવા અહી ક્લિક કરો

પ્રધાનમંત્રી શિષ્યવૃત્તિ યોજના

શું તમે કોલેજ અથવા સ્કૂલ માં અભ્યાસ કરો છો, જો કોલેજ અથવા સ્કૂલ માં અભ્યાસ કરતાં હોવ તો તમારા માટે ખુશ ખબર છે. તમે દર વર્ષે 20,000 ની શિષ્ય વૃતિ મેળવી શકો છો. થોડા સમય પહેલા કેન્દ્ર સરકાર ધ્વારા એક ખુબજ ઉપયોગી યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. જેમાં અભ્યાસ કરતાં વિધ્યાર્થી ઓને 20,000 ની શિષ્યવૃતિ … Read more